Regulamin

Wstęp:

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez stronę www.FoodWise.pl przez Kolorowy Widelec sp. z. o. o (zwanym dalej Usługodawcą), drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin zawiera też zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych zgodne z RODO. 

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi dokumentem i warunkami zawartymi w Regulaminie 

 

§ 1

Definicje

 

Usługodawca – Kolorowy Widelec sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie ul. Zadumana 1a/122, 02-206 Warszawa

Usługobiorca – wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę zwana też w niniejszym regulaminie Klientem.

Serwis www.FoodWise.pl – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa, dostępna pod domeną internetową www.FoodWise.pl

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez stronę www.FoodWise.pl

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Abonament - opłata za korzystanie z wybranych przez Usługobiorcę odpłatnych Usług świadczonych przez Serwis, w określonym okresie czasu.

Administrator Danych : oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe : oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Konto Usługobiorcy – zbiór informacji i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać konto do zarządzania usługami.

Usunięcie Konta – Każdy Usługobiorca Serwisu ma prawo do żądania usunięcia swojego konta na Serwisie w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Subkonto - wydzielona przestrzeń Serwisu www.FoodWise.pl znajdująca się w bezpośrednim związku z kontem Użytkownika, utworzona przez Użytkownika dla niepełnoletnich członków rodziny oraz osób trzecich.

Nazwa Usługobiorcy (login) - ciąg znaków tworzący adres poczty elektronicznej zabezpieczający dostęp do Konta na Serwisie.

Dietetyk – dietetyk kliniczny zatrudniony przez Usługodawcę, udzielający profesjonalnych porad zdrowotnych zgodnie z tematyką realizowaną przez Serwis FoodWise.pl

Zalecenia żywieniowe – informacja nt. tego  co może jeść Usługobiorca. W Zaleceniach żywnościowych znajdują się również dokładne ilości i waga produktów, którą Usługobiorca może spożywać. W skład zaleceń wchodzą: ocena stanu odżywienia, ocenę sposobu żywienia na podstawie spisanego przez pacjenta wywiadu żywieniowego oraz porównanie go do przyjętych norm spożycia składników odżywczych z uwzględnieniem specyficznego stanu zdrowia, opracowanie zasad żywienia dostosowanych do aktualnego stanu zdrowia. W skład zaleceń żywieniowych nie wchodzi jadłospis. Zalecenia są opracowane przez Dietetyka na podstawie wcześniej podanych przez informacji w wywiadzie żywieniowym. Na podstawie tych informacji Usługobiorca dostaje szczegółowe, spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla dorosłych lub dla dzieci. 

Jadłospis – spis smacznych, szybkich i łatwych w przygotowaniu przepisów na wykupiony przez usługobiorcę okres. Jadłospis uwzględnia nie tylko zalecenia żywieniowe od Serwisu oraz jest dostosowany do stylu życia Usługobiorcy, ale zawiera również kompletną listę zakupów potrzebną do przyrządzenia dań od Serwisu. W skład jadłospisu wchodzą: kompletny jadłospis dań na wykupiony okres, czas i sposób przygotowania posiłków, zalecana ilość płynów do spożycia w ciągu dnia, listy zakupów spożywczych na każdy tydzień przewidziany w jadłospisie uwzględniających wszystkie potrzebne produkty.

Porada przez Skype - to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Usługobiorcą Serwisu, a Dietetykiem Serwisu polegająca na 20 minutowej rozmowie (Jednostka Czasu) z wykorzystaniem aplikacji Skype, w trakcie której Usługobiorca może uzyskać od Dietetyka poradę.

Dane osobowe wrażliwe (szczególne kategorie danych)dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby

Pakiet - zbiór Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, opisany szczegółowo w § 5 oraz następnych Regulaminu. 

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta

Osoby trzecie - osoby inne niż Usługodawca i Usługobiorca;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną Regulamin – niniejszy Regulamin opublikowany pod adresem www.FoodWise.pl 

Administrator - osoba zarządzająca stroną. Oprócz posiadania uprawnień Użytkownika, administrator może usuwać komentarze, usuwać z postów i indywidualnych pól użytkowników treści niezgodne z regulaminem, poprawiać błędy, redagować wpisy, a także usuwać konta Użytkowników działających niezgodnie z regulaminem.

Gość - osoba niezarejestrowana w serwisie, może przeglądać niektóre zakładki Serwisu.

 

§2

Wykaz i opis usług

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Serwis www.FoodWise.pl świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, stanowiących w szczególności: 
  • poradnictwo dietetyczne w celu ochrony zdrowia, promocję zdrowia oraz edukację zdrowotną i szkoleniową;
  • działalność informacyjną, poradniczą, promocyjną i reklamową w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług, lokowania produktów;
  • organizacja warsztatów i szkoleń.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Kolorowy Widelec sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie ul. ul. Zadumana 1a/122, 02-206 Warszawa
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być płatne lub bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, jak również możliwość stosowania różnych cen w wybranych przez siebie okresach.

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są: 
  • Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML 5
  • W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
  • Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu
  • Włączona obsługa Java Script (Angular JS) i Cookies, 
  • Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS
  • W przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów: − Android OS w wersji co najmniej 4.4. − iOS w wersji co najmniej 10.0.
  • W przypadku korzystania z Porady przez Skype, należy mieć zainstalowaną aplikację Skype.
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Usług, szczególnie wtedy, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich planowanych przypadkach ograniczenia dostępności Usług z powodów określonych w zdaniu pierwszym,  Usługobiorcy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 

§ 4

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Przeglądanie niektórych witryn Serwisu jako Gość nie wymaga rejestracji. Jednak już dostęp do niektórych funkcjonalności w Serwisie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia niektórych Usług Serwisu przez Usługodawcę jest założenie Konta i wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zdefiniowanie niepowtarzalnej nazwy Usługobiorcy oraz hasła dostępu. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Aktywacja konta Usługobiorcy wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. 
 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 5. Informacje o Usługach podane w Serwisie, w szczególności ich opis, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 6. Rejestracji w Serwisie może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 7. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne z istniejącym stanem faktycznym;
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania od chwili jego akceptacji. Akceptacja Regulaminu następuje przez „kliknięcie w okienko wyboru („checkbox”) przed założeniem konta Usługobiorcy,
  • nie będzie korzystał z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  • zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich, treści pornograficznych itp.
 8. Usługodawca w ramach funkcjonowania Serwisu udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 9. Usługobiorca korzystający z usług Serwisu świadczonych przez Usługodawcę odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Serwis nieodpłatnie.
 10. Usługodawca może odmówić utworzenia konta, zablokować lub usunąć istniejące konto, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 11. Usługodawca może również zablokować korzystanie przez Usługobiorcę z Usług Serwisu, przy wykorzystaniu, których Usługobiorca upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń.
 12. Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Usługobiorców i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 13. Usługi oferowane przez Serwis nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Usługobiorcę leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków, itp.
 14. Usługi oferowane przez Serwis nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym.
 15. Usługodawca dopuszcza się czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych odpłatnie, w tym także zaprzestania świadczenia usług nieodpłatnych.
 16. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Usługobiorca korzysta z usług Serwisu, nie obciążają Usługodawcy.
 17. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu www.FoodWise.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

§5

Pakiety – postanowienia ogólne

 1. W Serwisie  dostępne są następujące pakiety: „Dzien dobry, Pani Dietetyk”, „WISE”, „SMART”, „SLIM”, „VIP”, "PREZENT". Pakiety są ofertą dla osób, które są zainteresowane tematyką właściwego odżywiania zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Dotyczy to zarówno osób zdrowych, które chcą zapobiegać chorobom, osób znajdujących się w szczególnych okresach swojego życia np. takich jak ciąża czy okres macierzyństwa, czy osób chorych, które pragną poprawić stan zdrowia.
 2. Usługobiorcą może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 3. Uprawnienia do korzystania z Usług w ramach Pakietów zostaną aktywowane w terminie 24 godzin po otrzymaniu przez Serwis wpłaty pełnej kwoty określonej za dany Pakiet. 
 4. Udzielanie przez Dietetyka porad następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy naukowej z zakresu dietetyki, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 5. Usługodawca weryfikuje uprawnienia Dietetyków wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
 6. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany.  Usługobiorca oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku opóźnienia w wypełnieniu formularza wywiadu żywieniowego potrzebnego do rozpoczęcia niektórych Usług , Usługobiorca nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty.
 7. Pakiet "PREZENT" stanowi bon podarunkowy na pakiet "SMART".

§ 6

Usługa  „Dzień dobry, Pani Dietetyk”

 1. Usługa „Dzień dobry, Pani Dietetyk” (dalej: Rozmowa przez Skype) umożliwia Usługobiorcom korzystanie z porad przez Skype z naszymi Dietetykami. 
 2. Opcja Rozmowa przez Skype to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Usługobiorcą Serwisu, a Dietetykiem Serwisu polegająca na 20 minutowej rozmowie (Jednostka Czasu) z wykorzystaniem aplikacji Skype, w trakcie której Usługobiorca może uzyskać od Dietetyka poradę.
 3. Aby skorzystać z usługi Usługobiorca musi mieć zainstalowaną aplikację Skype.
 4. Termin Rozmowy przez Skype, o której mowa powyżej Usługobiorca wybiera sobie samodzielnie korzystając z odpowiedniej funkcjonalności Serwisu. Po wyborze terminu wizyty Usługobiorca jest zobowiązany do opłacenia usługi nie później niż w terminie 48 h od momentu zarezerwowania Rozmowy przez Skype. Wpłata musi zostać zaksięgowana jeszcze przed terminem Rozmowy przez Skype. W przypadku nie opłacenia Rozmowy przez Skype w terminie,  o którym mowa w zdaniu drugim, Usługodawca może zwolnić wybrany wcześniej przez Usługobiorcę termin Rozmowy przez Skype na rzecz innego Klienta. 
 5. Jeżeli dana kwestia wymaga wykorzystania więcej niż jednej jednostki czasu, Dietetyk  niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę o zaistnieniu okoliczności, wpływającej na konieczność zakupu dodatkowych jednostek czasu oraz ich liczbie. 
 6. Za pośrednictwem Rozmowy przez Skype, Dietetyk udziela informacji dotyczących wyłącznie Usługobiorcy identyfikującego się poprzez imię i nazwisko oraz datę̨ urodzenia. Dietetyk w celu identyfikacji Usługobiorca może również zadać inne pytania potwierdzające tożsamość Usługobiorcy. 
 7. Usługobiorca wyraża zgodę, że wypowiedzi przez niego udzielone w ramach Rozmowy przez Skype  znajdą potem odzwierciedlenie  w jego dokumentacji prowadzonej w wersji elektronicznej. 
 8. W ramach Rozmowy przez Skype z Dietetykiem, Dietetyk może:  udzielić porady min. co do sposobu żywienia, zinterpretować wyniki badań,
  udzielić informacji na temat stosowanych dotychczas diet. 
 9. W trakcie Rozmowy przez Skype Usługobiorca zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze, obraźliwym, pornograficznym, naruszającym dobra osobiste Dietetyka lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 10. Jeżeli w ramach Usługi Rozmowy przez Skype z Dietetykiem Serwisu, Dietetyk stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać rozmowę z Usługobiorcą. 
 11. W sytuacji zerwania połączenia podczas Rozmowy przez Skype z Dietetykiem, klient  ponowi połączenie z Dietetykiem. 
 12. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas Rozmowy przez Skype. 
 13. W celu zarezerwowania Rozmowy przez Skype organizowanej przez Usługodawcę należy wejść na stronę internetową www.FoodWise.pl (zakładka http://www.foodwise.pl/oferta/halo-pani-doktor,8) dokonać wyboru dietetyka i terminu wizyty podejmując kolejne działania w oparciu o wyświetlane Usługobiorcy komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a w szczególności:
  • dokonać wyboru dietetyka i terminu wizyty
  • zalogować się do konta
  • zapłacić za Usługę
 14. Usługobiorca po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie, rezerwuje miejsce na wizytę poprzez wybór terminu i dietetyka w zakładce http://www.foodwise.pl/oferta/halo-pani-doktor,8 . Do momentu naciśnięcia przycisku "Zatwierdź", Usługobiorca ma możliwość dokonania modyfikacji wprowadzonych danych. 
 15. Wysłanie przez Usługobiorcę Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa poniżej, oraz opłaceniu Usługi.
 16. Po złożeniu Zamówienia, Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail jako potwierdzenie złożonej rezerwacji miejsca zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o których mowa w Regulaminie. Usługa „Dzień dobry, Pani dietetyk” będzie aktywna po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę. 
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługobiorcę o przyczynie odwołania wizyty i niezwłocznie zwrócić wpłacone pieniądze.
 18. Usługobiorca może składać zamówienia na niektóre odpłatne Usługi z asortymentu Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 19. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z Rozmowy przez Skype. Zrezygnować można do godziny 8.00 rano dnia, w którym ma się odbyć Rozmowy przez Skype. Rezygnację prosimy dokonać logując się na swoje konto w Serwisie lub skontaktować się z Serwisem poprzez numer telefonu: 22 270 - 62 - 24. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgłosił rezygnacji w wymaganym terminie Serwis zastrzega sobie prawo do pobrania kwoty odpowiadającej połowie opłaty za Rozmowy przez Skype.
 20. Po zapłaceniu za Rozmowy przez Skype, Usługobiorca może zmienić jej termin. Uczynić to można do godziny 8.00 rano dnia, w którym ma się odbyć Telefoniczna Porada. 
 21. W czasie Rozmowy przez Skype button "połącz z dietetykiem" staje się aktywny. Aby rozpocząć konsultację, usługobiorca musi kliknąć button.
 22. Rozmowy przez Skype przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych, zdolnych do świadomej i krytycznej oceny podejmowanych czynności. Zabronione jest korzystanie z usługi przez osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione.
 23. Wszystkie rozmowy wykonywane w ramach usługi są nagrywane. Nie możesz korzystać z usługi, jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie.
 24. Cena za pakiet wynosi: 50 PLN brutto.
 25. Usługobiorca ma 90 dni od zaksięgowania opłaty na zrealizowanie Rozmowy przez Skype. Po tym terminie usługa wygasa.

§7

Pakiet „WISE”

 1. Pakiet obejmuje opis Zaleceń żywieniowych. W ramach pakietu Usługobiorca otrzymuje
  • ocenę stanu odżywienia
  • ocenę sposobu żywienia na podstawie spisanego przez pacjenta wywiadu żywieniowego oraz porównanie go do przyjętych norm spożycia składników odżywczych z uwzględnieniem specyficznego stanu zdrowi
  • opracowanie zasad żywienia dostosowanych do aktualnego stanu zdrowia.
 2. Zalecenia są opracowane przez Dietetyka na podstawie wcześniej podanych przez informacji w wywiadzie żywieniowym. Na podstawie tych informacji Usługobiorca dostaje szczegółowe, spersonalizowane Zalecenia Żywieniowe dla dorosłych lub dla dzieci. 
 3. Usługa jest dostępna od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. 
 4. Usługobiorca ma 30 dni od dnia zawarcia Umowy na przesłanie Formularza Wywiadu Żywieniowego. Bez przesłania wypełnionego Formularza Wywiadu Żywieniowego Usługa nie może być zrealizowana.
 5. Cała Usługa opisana w ust. 1 jest aktywna przez 30 dni od dnia wysłania przez Serwis Zaleceń Żywieniowych.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Formularza Wywiadu Żywieniowego, Usługodawca przesyła Usługobiorcy Zalecenia Żywieniowe opracowane przez Dietetyka.
 7. Cena za pakiet wynosi: 150 PLN brutto.

Pakiet „SLIM”

 1. Pakiet zawiera spis smacznych, szybkich i łatwych w przygotowaniu przepisów na 28 dni (Jadłospis).
 2. W ramach Pakietu Usługobiorca otrzymuje:
  • kompletny jadłospis dań na 4 tygodnie 
  • czas i sposób przygotowania posiłków
  • zalecaną ilość płynów do spożycia w ciągu dnia
  • listę zakupów spożywczych na tydzień uwzględniającą wszystkie potrzebne produkty.
 3. Jadłospis jest opracowany przez Dietetyka na podstawie wcześniej podanych przez informacji w wywiadzie żywieniowym. Na podstawie tych informacji Usługobiorca dostaje szczegółowy, spersonalizowany Jadłospis dla dorosłych lub dla dzieci. 
 4. Usługa jest dostępna od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. 
 5. Usługobiorca ma 30 dni od dnia zawarcia Umowy na przesłanie Formularza Wywiadu Żywieniowego. Bez przesłania wypełnionego Formularza Wywiadu Żywieniowego Usługa nie może być zrealizowana.
 6. Cała Usługa opisana w ust. 1 jest aktywna przez 30 dni od dnia wysłania przez Serwis Zaleceń Żywieniowych.
 7. W ciągu 4 dni roboczych od przesłania Formularza Wywiadu Żywieniowego, Usługodawca przesyła Usługobiorcy Zalecenia Żywieniowe opracowane przez Dietetyka.
 8. Cena za pakiet wynosi: 350 PLN brutto.

§9

Pakiet „SMART”

 1. W ramach Pakietu Usługobiorca otrzymuje:
  • spersonalizowane zalecenia żywieniowe.
  • tygodniowy jadłospis dostosowany do stylu życia.
  • czas i sposób przygotowania posiłków.
  • zalecaną ilość płynów do spożycia w ciągu dnia.
  • listę zakupów spożywczych na tydzień uwzględniającą wszystkie potrzebne produkty.
 2. Usługa jest dostępna od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. 
 3. Usługobiorca ma 30 dni od dnia zawarcia Umowy na przesłanie Formularza Wywiadu Żywieniowego. Bez przesłania wypełnionego Formularza Wywiadu Żywieniowego Usługa nie może być zrealizowana.
 4. Cała Usługa opisana w ust. 1 jest aktywna przez 30 dni od dnia wysłania przez Serwis Zaleceń Żywieniowych oraz jadłospisu.
 5. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Formularza Wywiadu Żywieniowego, Usługodawca przesyła Usługobiorcy Zalecenia Żywieniowe oraz jadłospis opracowane przez Dietetyka.
 6. Cena za pakiet wynosi: 290 PLN brutto. 

§10

Pakiet „VIP”

 1. W ramach Pakietu Usługobiorca otrzymuje:
  • spersonalizowane zalecenia żywieniowe.
  • 4 tygodniowy jadłospis dostosowany do stylu życia.
  • czas i sposób przygotowania posiłków.
  • zalecaną ilość płynów do spożycia w ciągu dnia.
  • listę zakupów spożywczych na tydzień uwzględniającą wszystkie potrzebne produkty.
 2. Usługa jest dostępna od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. 
 3. Usługobiorca ma 30 dni od dnia zawarcia Umowy na przesłanie Formularza Wywiadu Żywieniowego. Bez przesłania wypełnionego Formularza Wywiadu Żywieniowego Usługa nie może być zrealizowana.
 4. Cała Usługa opisana w ust. 1 jest aktywna przez 30 dni od dnia wysłania przez Serwis Zaleceń Żywieniowych oraz jadłospisu.
 5. W ciągu 4 dni roboczych od przesłania Formularza Wywiadu Żywieniowego, Usługodawca przesyła Usługobiorcy Zalecenia Żywieniowe oraz jadłospis opracowane przez Dietetyka.
 6. Cena za pakiet wynosi: 490 PLN brutto. 

§11

Pakiet „PREZENT”

 1. Pakiet "PREZENT" to bon podarunkowy na usługę "SMART", dla dowolnej osoby wskazanej przez usługobiorcę.
 2. Usługa jest dostępna od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. 
 3. Bon zostaje wysłany do usługobiorcy na adres email przez niego podany.
 4. Usługobiorca nie musi rejestrować się w systemie w celu zakupienia pakietu.
 5. Każy bon zawiera dokładną instrukcję obsługi, jak z niego skorzystać.
 6. Każdy bon ma unikalny kod.
 7. Jest to kod do jednorazowego wykorzystania.
 8. Obdarowana osoba musi skorzystać z tego kodu, by otrzymać pakiet SMART za darmo.
 9. Kod na bonie jest ważny miesiąc od daty zakupu (od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie).
 10. Cena za pakiet wynosi: 290 PLN brutto.

§12

Odstąpienie od Umowy

 1. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy Usługobiorca może odstąpić od Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.
 2. Usługobiorca przyjmuje, iż złożenie zamówienia na Usługi z terminem realizacji krótszym niż 14 dni, jest równoznaczne z żądaniem skrócenia przysługującego zgodnie z prawem czasu na odstąpienie od Umowy, do chwili skorzystania z Usługi. W związku z powyższym, aby Usługobiorca mógł zachować termin 14 dni do odstąpienia od Umowy, musi wysłać do Usługodawcy żądanie zachowania terminu odstąpienia od Umowy. Żądanie należy wysłać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji, na adres e-mail: poradnia@foodwise.pl. Wysłanie żądania skutkować będzie wydłużeniem czasu realizacji usługi do 14 dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie, na adres: ul. Zadumana 1a/122, 02-206 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: poradnia@foodwise.pl
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w celu zawarcia transakcji.
 5. Jeżeli Usługobiorca zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, lub nie złożył żądania, o którym mowa w ust. 2  jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu wykonanych Usług do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje po wykonaniu Usługi. 

§13

Cena

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie podane na naszej stronie ceny są ostateczne i nie podlegają negocjacji.
 3. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia.
 4. Promocje będę realizowane na podstawie odrębnych regulaminów Promocji określających warunki i zasady realizacji promocji.
 5. Płatność za Usługę świadczoną przez Serwis jest dokonywana bezpośrednio przez Usługobiorcę.
 6. Usługobiorca ma prawo żądania od Usługodawcy otrzymania faktury VAT za realizowaną Usługę. W celu uzyskania faktury Vat, Usługobiorca musi zgłosić swoje zapotrzebowanie przy zakupie, a następnie może pobrać ją w polu "Faktury" Usługi, która jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie. Datą faktury (sprzedaży) jest data uruchomienia Usługi.
 7. W sytuacji, gdy Serwis nie stwierdzi zaksięgowania zapłaty ceny za wybrane przez Usługobiorcę Usługi świadczone przez Serwis odpłatnie w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia - zamówienie ulega anulowaniu po wcześniejszym kontakcie pracowników Serwisu z Usługobiorcą.
 8. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca wysyła Usługobiorcy na adres e-mail podany podczas rejestracji potwierdzenie złożenia zamówienia. 
 9. Zapłata za Usługę̨ jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie określonych Usług pomiędzy Usługobiorcą,  a Usługodawcą na warunkach wskazanych w Regulaminie, co skutkuje natychmiastową aktywacją Usługi.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen za Usługi. Nowe ceny zostają̨ podane w zaktualizowanym opisie usług w § 6 - § 11  Regulaminu i obowiązują̨ od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen Usług nie dotyczą̨ Usługobiorców z zawartymi umowami - do końca okresu, na który wykupiony został Pakiet. 
 11. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez Serwis rozliczeniowy, będący odrębnym podmiotem świadczącym Usługi drogą elektroniczną. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji przekazywane są̨ bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego. 

§ 14

Sposoby płatności

 1. Usługobiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi z dostawą na terytorium Polski:

  • Przelewem: na konto Usługodawcy. Po zarezerwowaniu zamówionej Usługi , Usługobiorca otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym usługę uznaje się za opłaconą. W tytule płatności należy wpisać Imię i Nazwisko pacjenta, nazwę usługi oraz ewentualnie kod polecającego.

  • Przez zewnętrzny Podmiot: PayU. 

  • Przez zewnętrzny Podmiot: PayPal.

 2. W przypadku płatności za Usługę, o której mowa w § 6, Usługobiorca musi dokonać płatności za Usługę w ciągu 48 h od chwili dokonania rezerwacji Telefonicznej Porady.

§ 15

Materiały udostępnione w Serwisie

 1. Materiały udostępniane Usługobiorcom w ramach poszczególnych usług Serwisu oraz wygląd i treść Serwisu stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Wszelkie informacje medyczne lub zdrowotne zamieszczane w Serwisie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, z wyjątkiem informacji określonych wyraźnie, jako pochodzące od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych. Serwis może być traktowany jedynie jako poradnik dla Usługobiorców i jedynie jako taki został stworzony.

§ 16

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać wysyłając email na adres poradnia@foodwise.pl z informacją w tytule wiadomości „Reklamacja” lub listownie na adres: ul. Zadumana 1a/122, 02-206 Warszawa
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy wpisać:
  • nazwę usługi podlegającej reklamacji 
  • dokładny opis przyczyny reklamowania usługi.
  • dane Usługobiorcy,
  • datę zgłoszenia reklamacji
 3. W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o reklamacji poinformujemy Państwa mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego. 
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Państwu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji.
 5. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie podlegają rozpatrzeniu z przyczyn formalnych.

§ 17

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Kolorowy Widelec sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie ul. Zadumana 1a/122 , 02-206 Warszawa 
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i w sposób zgodny z RODO, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,  w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, w celu wysyłki newslettera, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz  w celu archiwizacji. 
 3. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, Państwa  dane osobowe przetwarzane  będą na  podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, Państwa  dane osobowe przetwarzane  będą na  podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrywanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń, Państwa  dane osobowe przetwarzane  będą na  podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO ( prawnie uzasadnione interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
 4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 5. Jeżeli w wykonaniu swoich uprawnień, o których mowa w ust. 4, występujecie Państwo do nas z jakimkolwiek żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przyczynach przedłużenia tego terminu.
 6. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy  RODO, polskich przepisów prawa przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 8. Państwa dane osobowe przechowujemy przez następujące okresy czasu – 
  • W przypadku posiadania wyłącznie z Konta w Serwisie dla celów realizacji Usługi Konta (w przypadku nie korzystania z  innych Usług w Serwisie), Państwa dane przechowujemy do czasu usunięcia Konta. 
  • Jeśli korzystacie Państwo z Usług oferowanych przez Serwis, gdy zachodzi konieczność przetwarzania danych osobowych, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Usług).Po tym okresie Państwa dane zostaną usunięte.
  • Dane osobowe Usługobiorców niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
 9. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane min. uprawnionym organom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub współorganizatorom wykładów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
 10. Niektóre dane przetwarzane przez Administratora danych w celu świadczenia niektórych Usług, szczególnie te zawarte w Formularzu Wywiadu Żywieniowego mogą stanowić szczególne kategorie danych, o których mowa art. 9 ust. 1 RODO i są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie wyraźnej zgody  osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie tych danych osobowych. Podlegają one szczególnej ochronie. 
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie niektórych Usług świadczonych przez Serwis.
 12. W przypadku kiedy korzystacie Państwo z płatności elektronicznej, odbiorcami Państwa danych jest PayU w celu realizacji płatności za zamówione Usługi zgodnie z postanowieniami § 18. W przypadku gdy korzystacie Państwo z usługi czatu (live chat) odbiorcą Państwa danych będzie chater.pl w celu przeprowadzenia  rozmowy online z klientami za pomocą czatu.
 13. Usługobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi osobowymi Usługobiorcy.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Więcej o metodach zabezpieczenia danych i stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych można przeczytać w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.foodwise.pl/polityka-prywatnosci.

§18

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub czynności związane z modyfikacją Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 
 4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przez Usługobiorców przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2019 r.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.