Polityka prywatności

Wstęp:

 

1.    Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu, zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Kolorowy Widelec sp. z. o. o (dalej: „Usługodawca”) właściciela Serwisu dostępnego pod adresem www.foodwise.pl (dalej: Serwis).W Foodwise jako internetowej przychodni dietetycznej, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Użytkowników Serwisu, o sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Polityka prywatności zawiera także regulacje dot. „Cookies”.

2.    Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Usługodawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Usługodawca przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 

3.    Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć wszystkie usługi realizowane w ramach Serwisu, dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). 

4.    W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności termin „Użytkownik” w niektórych przypadkach  zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Usługodawca” – „My”. Ponadto wprowadziliśmy śródtytuły, które ułatwią Tobie wyszukanie niezbędnych z Twojego punktu widzenia informacji.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 

Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do właściwej ochrony Twoich danych osobowych oraz Twojej prywatności oraz dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu. 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Użytkownicy odwiedzający Serwis, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe oraz inne informacje zebrane na temat Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody, wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z przepisami:

•    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204);

•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U 2018 poz.1000)

•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1);

•    Przepisami krajowymi przyjętymi w celu wdrożenia RODO.

 

Sposób zabezpieczenia danych:

1.    Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób nieupoważnionych do dostępu do takich danych. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Twoich danych. W szczególności Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z Usługi, a serwerem, na którym znajdują się bądź, do którego wysyłane są informacje lub dane na Twój temat. 

2.    Usługodawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje w Serwisie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku w celu ochrony danych i informacji na Twój temat.

3.    Wszystkie podjęte przez nas działania dotyczące bezpieczeństwa informacji mogą okazać się nie wystarczające, jeżeli nie zachowasz w poufności loginu i hasła do Serwisu i będziesz udostępniać takie informacje osobom nieupoważnionym. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieupoważnionym prosimy abyś pamiętał o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z Serwisu. Nasz system nie wymusza aby hasło użytkownika składało się z co najmniej 8 znaków (małe i duże litery, cyfry, znaki specjalne) ale rekomendujemy stosowanie haseł odpowiedniej długości i jakości. 

 

Zakres przetwarzanych danych:

1.    Przeglądanie bezpłatnej zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

2.    Korzystanie z Usług płatnych może wiązać się z koniecznością zalogowania i podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług oferowanych przez Serwis.

3.    W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Usługodawca może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych:

•    imię, nazwisko;

•    adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji;

•    adres-mail,

•    numer telefonu,

•    dane dotyczące stanu zdrowia

•    wiek;

•    płeć;

•    imię i nazwisko dziecka;

•    waga.

4.    W przypadku korzystania z newslettera:

•    adres e–mail 

5.    Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych w Serwisie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, livechat.

 

6.    Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie, a także bez Twojej zgody, ale tylko wyłącznie w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika bez zgody Użytkownika. 

7.    Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca na formularzu przez zaznaczenie właściwego okienka wyboru (tzw. checkbox) np. w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług świadczonych przez Serwis. 

8.    Możesz w każdej chwili odwołać wcześniej wyrażoną zgodę.

9.    Administratorem Danych Osobowych jest Kolorowy Widelec sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie ul. Zadumana 1a/122 , 02-206 Warszawa.

10.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i w sposób zgodny z RODO, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa,  w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, w celu wysyłki newslettera, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz  w celu archiwizacji. 

11.    W przypadku, gdy Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, Twoje  dane osobowe przetwarzane  będą na  podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. W przypadku, gdy Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, Twoje dane osobowe przetwarzane  będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. W przypadku, gdy Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrywanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń, Twoje  dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO ( prawnie uzasadnione interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

12.    Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

13.    W przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych, żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

14.    Jeżeli w wykonaniu swoich uprawnień, o których mowa w ust. 12, występujesz do nas z jakimkolwiek żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przyczynach przedłużenia tego terminu.

15.    Masz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych,  dotyczących narusza przepisy  RODO, polskich przepisów prawa przyjętych w celu umożliwienia stosowania RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

16.    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

17.    Twoje dane osobowe przechowujemy przez następujące okresy czasu – 

•    W przypadku posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług przechowujemy jest do czasu usunięcia Konta. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, z wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach, historii Usług i zamówień (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

•    Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

 

18.    Twoje dane osobowe mogą być przekazywane min. uprawnionym organom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

19.    Niektóre dane przetwarzane przez Administratora danych w celu świadczenia niektórych usług, szczególnie te zawarte w Formularzu Wywiadu Żywieniowego mogą stanowić szczególne kategorie danych, o których mowa art. 9 ust. 1 RODO i są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie Twoje wyraźnej zgody  osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie tych danych osobowych. 

 

20.    Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną. 

21.    W przypadku gdy korzystasz  z płatności elektronicznej, odbiorcami Twoich danych jest PayU w celu realizacji płatności za zamówione Usługi zgodnie z postanowieniami § 17, firma księgowa, która nadzoruje płatności. W przypadku, gdy korzystasz z usługi czatu (live chat) odbiorcą Państwa danych będzie chater.pl w celu przeprowadzenia  rozmowy online z klientami za pomocą czatu.

22.    Usługobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi osobowymi Usługobiorcy.

23.    Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych możesz się dowiedzieć kontaktując się z nami w wysyłając wiadomość na adres email: poradnia@foodwise.pl

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji? 

Masz określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Usługodawca jako administrator tych danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poradnia@foodwise.pl

•    Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: poradnia@foodwise.pl

•    Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, w jak jej nam udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innej możliwości wycofania zgody (np. przez użycie odpowiedniego przycisku wyboru „checkbox” celem wycofania zgody), prosimy o przesłanie do nas maila na adres: poradnia@foodwise.pl

•    Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym aktualizację swoich danych osobowych, które przetwarza Usługodawca można dokonać poprzez zalogowanie się do Konta. 

•    Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

•    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

•    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 

•    prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych 

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Usługodawcę albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Usługodawcę. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: poradnia@foodwise.pl

Pliki „Cookies”:

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.

 

Co to są pliki „Cookies”?

 

1.    Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, który właśnie odwiedzasz i zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego  korzystasz podczas przeglądania naszego Serwisu. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu. 

2.    Pliki „Cookies” nie zawierają danych identyfikujących Usługobiorców, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytywanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki czemu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Usługobiorcy bądź użytkownika. „Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie. 

Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:

•    Stałe plikicookies”: są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Serwisu i służą do przechowywania informacji np. w celu uwierzytelnienia w ramach Serwisu co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszego Serwisu. Trwałe pliki cookie mogą pozostawać na komputerze dni, miesiące a nawet lata lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

•    Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne): są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której korzystałeś podczas przeglądania naszego Serwisu.

•    „Funkcjonalne” pliki „cookies” , umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

•    „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

•    Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Są zamieszczane w Twoim urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie. Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Usługodawca. 

 

Jak wyłączyć pliki „Cookies” w przeglądarce?

 

1.    Każdy użytkownik Internetu może decydować, jakie pliki „cookies” chce używać i może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której korzysta. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego Serwisu, w szczególności tych wymagających logowania do naszego Serwisu. 

2.    Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

3.    Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4.    Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

•    Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

•    Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

•    Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB

•    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

•    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 

Zmiany dotyczące Polityki prywatności:

Wszelkie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie klientów i użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji na stronach Serwisu. W takim przypadku przy skorzystaniu z Serwisu ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania „cookies” za pośrednictwem Serwisu.